Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Medisch Pedicure
Minet Coenders (verder Medisch Pedicure MC genoemd) en haar cliënten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen met nadruk en schriftelijk is afgeweken.
Medisch Pedicure MC is opgenomen in het Kwaliteitsregister Pedicure (KRP). Voetklachten worden op een vakkundige wijze behandeld volgens de Richtlijnen van de Brancheorganisatie ProVoet en volgens de Code van de Voetverzorger van het Hoofd Bedrijfschap Ambachten HBA.
Medisch Pedicure MC zal elke behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Zij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over de kosten.

 

1. Afspraken


De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Medisch Pedicure MC melden. Indien cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Medisch Pedicure MC het tarief voor de afgesproken behandeling geheel of gedeeltelijk aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten na de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de verloren tijd gekort worden op de behandeling en wordt het gehele tarief in rekening gebracht.
Een uitzondering op bovenstaande is overmacht. Overmacht omvat datgene wat wettelijk hierover omschreven is.


2. Betaling


Medisch Pedicure MC vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De cliënt dient ofwel direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen of ervoor zorg te dragen dat het factuurbedrag binnen 14 dagen bijgeschreven staat op het zakelijke bankrekeningnummer zoals vermeld op de factuur. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen (verhoogde) administratie kosten in rekening worden gebracht. De kosten van een zo nodig ingeschakeld incasso bureau komen geheel voor rekening van de cliënt. Bij herhaalde te late betaling is Medisch Pedicure MC gerechtigd af te zien van verdere behandeling. Dit laat onverlet dat openstaande bedragen voldaan dienen te worden.

 

3. Privacy Policy

 

Medisch Pedicure Minet Coenders hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Langs deze weg wil ik duidelijke en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch Pedicure M.C. houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik:
• Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen neem zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.
Medisch Pedicure M.C. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers
Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Medisch Pedicure M.C. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratie
• Communicatie over de opdracht en/of afspraken
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicurepraktijk M.C. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Postcode en woonplaats
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht
• Geboortedatum
• Naam huisarts of behandelend arts/specialist
• Gegevens over gezondheid en medicatie
• (BSN nummer)

In bepaalde situaties zullen er foto’s worden gemaakt van de huid en/of nagels van uw voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn uitsluitend bestemd voor Medisch Pedicure M.C. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels worden beoordeeld. Met uw toestemming kunnen deze foto’s beschikbaar gesteld bijvoorbeeld worden aan uw arts.
Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure M.C. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Van de looptijd van de overeenkomst, daarna de administratie voor maximaal 7 jaar.
• Conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden betreffende gegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-, lobbycontacten en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerden worden door Medisch Pedicure Minet Coenders verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): informatieverstrekking en maken van afspraken. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch Pedicure Minet Coenders de volgende persoonsgegevens van u vragen:
  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, E-mailadres
  • Uw persoonsgegevens worden door Medisch Pedicure Minet Coenders opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode
  • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden

4. Privacy, uitzondering geheimhouding

 

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Medisch Pedicure MC verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


5. Aansprakelijkheid


Medisch Pedicure MC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de cliënt of zijn/haar vertegenwoordiger verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Medisch Pedicure MC is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 

6. Garantie

 

Medisch Pedicure MC geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en 10 dagen garantie op de producten.
Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt adviezen niet of niet goed heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens advies en / of de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt en / of bewaard en tevens indien het product gebruikt is na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum.
• De cliënt andere producten, dan welke door haar geadviseerd zijn, heeft gebruikt.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee dagen (of volgens advies) heeft opgevolgd.

 

7. Beschadiging & diefstal


Medisch Pedicure MC heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Zij meldt diefstal altijd bij de politie.

 

8. Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch en schriftelijk gemeld worden aan Medisch Pedicure MC. De cliënt (klager) krijgt binnen vijf werkdagen adequaat antwoord. Indien een klacht gegrond is, zal Medisch Pedicure MC de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Medisch Pedicure MC en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie uiterlijke verzorging. 


9. Behoorlijk gedrag


De cliënt behoort zich behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na gewaarschuwd te zijn, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Medisch Pedicure MC het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren en/of de ambulante werkzaamheden te staken zonder opgaaf van redenen. 


10. Recht


Op elke overeenkomst tussen Medisch Pedicure MC en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
Daar waar bovenstaande Algemene Voorwaarden niet voorzien in de omstandigheden zijn de Algemene Voorwaarden van ProVoet van toepassing.

 

Copyright © 2018 – Medisch Pedicure Minet Coenders.

 

logo Provoet 150  logo ProCert 150